پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «والهه ( همسر حضرت لوط )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

امرئة لوط؛ واعله ( همسر حضرت لوط )؛ واهله ( همسر حضرت لوط )