پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «واسعی ، علیرضا ، 1343 -» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

واسعی ، سید علیرضا