پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «واردی ، سید تقی ، 1338 -» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

سید تقی واردی؛ واردی ، محمد تقی؛ واردی کولائی ، سید تقی