پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «شیبانی ، هبة الله بن محمد ، 431 - 525ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابوالقاسم شیبانی، هبة الله بن محمد؛ هبة الله بن محمد بن عبدالواحد شیبانی