پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «هاول ، واتسلاو ،1936-2011م.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

هاول ، واکلاف