پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «حسن ، هانی ،1938-2012م.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

هانی الحسن