پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «هاشمیان ، محمد ،1306-1390.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

هاشمیان رفسنجانی ، محمد