پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «کروک ، باربارا هاستد» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

هاستدکروک،باربارا