پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «حضرت هارون علیه السلام» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حضرت هارون بن عمران علیه السلام؛ هارون برادر موسی علیهما السلام؛ هارون بن عمران علیه السلام؛ هارون علیه السلام