پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «علوی هارونی ، یحیی بن حسین ، 340 - 424ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابوطالب یحیی بن حسین بن هارون بن حسین علوی هارونی؛ ناطق بالحق ، یحیی بن حسین؛ یحیی الهارونی؛ یحیی بن حسین احول؛ یحیی بن حسین بن محمد بن هارون البطحانی الحسنی؛ یحیی بن حسین بن هارون حسنی؛ یحیی هارونی