پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «ناصیف ، حفنی ، 1855-1919م.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حفنی ناصف؛ حفنی ناصیف؛ ناصف ، حفنی