پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «ناصر لدین الله ، خلیفه عباسی ، 552 - 622ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابوالعباس احمد بن المستضییء الهاشمی العباسی البغدادی؛ احمد بن المستضیء بامر الله الحسن بن المستنجد العباسی؛ ناصر لدین الله عباسی