پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «ابن حوریه ، ابراهیم بن محمد ، -1083ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابراهیم بن محمد بن احمد المؤیدی الحسنی؛ حوریة الصعدی ، ابراهیم بن محمد؛ مؤیدی ، مجدالدین بن محمد؛ ناصر لدین الله ، ابراهیم بن محمد