پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «ناصر خسرو ، 394 - 481ق» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حجت؛ قبادیانی مروزی، ناصر خسرو؛ ناصر خسروبلخی؛ ناصر خسروعلوی قبادیانی مروزی؛ ناصر خسرومروزی