پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «مطرزی ، ناصر بن عبد السید ، 538 - 610ق» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابو الفتح ناصر مطرزی؛ برهان الدین خوارزمی؛ ناصر بن عبدالسید