پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «البانی ، محمد ناصر الدین ،1914-1999م.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابوعبدالرحمن محمد ناصر الدین الالبانی؛ الالبانی ، محمد ناصر الدین؛ محمد ناصر الدین بن الحاج نوح بن نجاتی بن آدم الأشقودری الالبانی؛ محمدناصرالدین الالبانی؛ ناصر الدین البانی ، محمد