پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «ابن منیر ، احمد بن محمد ، 620 - 683ق» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابن منیر اسکندری،احمدبن محمد؛ ابو العباس جذامی ، احمد بن محمد؛ احمد بن محمد بن منصور المنیر؛ ناصر الدین اسکندری ، احمد بن محمد

مشخصات فردی

نام: احمد

نام پدر: محمدبن منصور

لقب وکنیه: ابن منیر، اسکندری، ناصرالدین، جروی، اسکندرانی، جزامی، ابوالعباس

تاریخ ومحل تولد: 620ق

تاریخ ومحل وفات ودفن: 683ق، اسکندریه، کنارقبرپدرش

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

فقیه، اصولی، مفسر، ادیب، شاعر

شاگردان

ابوحیان

آثارعلمی

الانتصاف من صاحب الکشاف، تفسیرالقرآن، مناسبات تراجم البخاری، البحرالکبیر، منح مولانا الباری، اسرارالاسرار، الاقتفا، تفسیرحدیث الاسراء، دیوان خطب

زندگی سیاسی واجتماعی

تدریس دراسکندریه، خطیب وقاضی اسکندریه، مسموم وفوت براثرآن

منابع

  • ریحانةالادب
  • ایضاح المکنون
  • هدیةالعارفین
  • معجم المطبوعات العربیه
  • الکنی والالقاب
  • الاعلام
  • معجم المؤلفین