پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «ناشی اصغر ، علی بن عبدالله ،271-366ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابو الحسن الحلاء ، علی بن عبدالله؛ ابو الحسین الناشی ، علی بن عبدالله؛ علی بن عبدالله بن وصیف البغدادی؛ علی بن عبدالله بن وصیف الناشی الحلاء؛ علی بن وصیف الحلاء الناشی؛ ناشئ الصغیر ، علی بن عبدالله