پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «نابغة شیبانی ، عبدالله بن مخارق ،-125ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

نابغة الشیبانی ، عبدالله بن المخارق