پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «جلالی نائینی ، محمد رضا ، 1291 - 1389.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

نائینی ، محمد رضا