پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «قاضی ، عبد الجبار بن احمد ، 359 - 415ق» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

استر آبادی ، عبد الجبار بن احمد؛ اسد آبادی ، عبد الجبار بن احمد؛ عبد الجبار الهمدانی؛ عبد الجباربن احمد معتزلی؛ قاضی القضاه ، عبد الجباربن احمد؛ قاضی عبدالجبار الهمدانی؛ قاضی عبدالجبار معتزلی

مشخصات فردی

نام: عبدالجبار

نام پدر: احمدبن عبدالجبار

لقب: قاضی، قاضی القضاة

تاریخ ومحل وفات ودفن: 415ق، ری، خانه خود

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

فقیه شافعی، اصولی، متکلم معتزلی

استادان

علی بن ابراهیم بن سلمه قزوینی

سفرهای علمی

بغدادبرای تحدیث، ری به دعوت صاحب بن عباد برای تدریس وقضاوت

آثارعلمی

تنزیه القرآن عن المطاعن، علم الکیمیا، العمدفی اصول الفقه، المغنی فی الامامه

زندگی سیاسی واجتماعی

رئیس معتزله وقاضی االقضاةری، مناظره باشیخ مفیددرموردحدیث غدیر واصحاب جمل

منابع

ریحانةالادب، فرهنگ بزرگان، تاریخ بغداد، طبقات الشافعیةالکبری، الذریعه.