پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «باقلانی ، محمد بن طیب ، 338 - 403ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابن باقلانی ، محمد بن الطیب؛ ابو بکر ابن الباقلانی؛ ابوبکر محمد بن طیب باقلانی؛ ابوبکرباقلانی ، محمد بن طیب؛ قاضی ابوبکر الباقلانی؛ قاضی باقلانی ، محمد بن طیب؛ محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر البصری

مشخصات فردی

نام: محمد

نام پدر: طیب

لقب: باقلانی، ابوبکرباقلانی، ربعی

تاریخ ومحل تولد: 338ق، بصره

تاریخ ومحل وفات ودفن: 403ق، بغداد، مقبره باب الحرب

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

متکلم اشعری، فقیه مالکی، قاضی القضاة بغداد

استادان

ابوالحسن باهلی، ابوبکربن مالک قطیعی، ابومحمدعبدالله بن ماسی، ابواحمدحسین بن علی نیشابوری، ابن ابی زیدقیروانی، ابن مجاهد، ابوبکرمحمدبن عبدالله ابهری ===شاگردان=== ابوعمران فاسی، ابوذرهروی، عبدالوهاب بن نصربغدادی، محمدبن علی بن حسن شافعی رواسی، ابوجعفرسمنانی، ابن انباری ابوطاهرواعظ، ابوعبدالله ازدی، ابن لبان اصفهانی، رافع بن نصربغدادی، ابوحاتم قزوینی، ابن معتمررقی

سفرهای علمی

بغداد: محضرمشایخ حدیث وفقه، شیراز: مناظرات علمی وتالیف کتاب، اراک: مناظره باصاحب بن عباد

آثارعلمی

الانصاف، الببیان، التمهید، سؤالات اهل الری، کشف الاسرار، النقض الکبیر، هدایةالمسترشدین، الکتاب الکبیرفی الاصول، التقریب والارشاد، اعجاز القرآن، الانتصارفی القرآن، الامامةالصغیره، الامامة الکبیره، نصرةالعباس وامامةبنیه، مناقب الائمه

زندگی سیاسی واجتماعی

رئیس مالکیان زمان خود، مناظره بامعتزلیان درشیراز، دارای حلقه تدریس درجامع منصوربغداد، واگذاری قضاوت، خطابه وامورحسبیه اقالیم کرمان، فارس، خراسان، اهواز، جزایرعرب درخلیج فارس، موصل ودیاربکربه وی ازسوی عضدالدوله، دارای نقش سیاسی در دربار بغداد

منابع

  • دائرةالمعارف بزرگ اسلامی
  • ریحانة الادب