پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «منصور بالله ، قاسم بن محمد ، 965 - 1029ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حسنی یمنی ، قاسم بن محمد؛ قاسم بن محمد حسینی؛ منصور بالله الزیدی ، قاسم بن محمد؛ منصور بالله القاسم بن محمد بن علی الحسنی