پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «امین ، قاسم ، 1865 - 1908م.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

قاسم امین؛ قاسم بن محمد امین المصری