پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «ابو دلف ، قاسم بن عیسی ، -226ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابو دلف الوزیر البغدادی ، قاسم بن عیسی؛ قاسم بن عیسی بن ادریس بن معقل العجلی