پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «قاسمی،جمال الدین،1866-1914م.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابوالفرج القاسمی ، جمال الدین؛ جمال الدین القاسمی؛ قاسمی دمشقی ، جمال الدین؛ قاسمی،محمد بن محمد؛ محمد بن محمد سعید بن قاسم القاسمی؛ محمد جمال الدین القاسمی

مشخصات فردی

نام: محمد

نام پدر: محدسعیدبن قاسم

لقب وکنیه: قاسمی، دمشقی، جمال الدین، ابوالفرج

تاریخ ومحل تولد: 1283ق، دمشق

تاریخ ومحل وفات: 1332ق

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

فقیه، مفسر، محدث

سفرهای علمی

مصر

آثارعلمی

تفسیرمحاسن التأویل، قواعدالتحدیث، الجرح والتعدیل، الاجوبةالمرضیه، ارشادالخلق، الاسراءوالمعراج، وحدودهفتاداثردیگر

زندگی سیاسی واجتماعی

تدریس وتألیف دردمشق

منابع

  • التمهید
  • معجم المطبوعات العربیه
  • الاعلام
  • معجم المؤلفین