پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «قادر بالله ، خلیفه عباسی ، -422ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابو العباس احمد بن اسحاق المقتدر؛ قادر ، خلیفه عباسی