پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «ابن ادریس ، محمد بن احمد ، 543 - 578ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابن ادریس ، محمد بن ادریس؛ حلی ، محمد بن احمد؛ عجلی ، محمد بن احمد؛ فخر الدین ابو عبد الله حلی؛ محمد بن احمد بن ادریس حلی

مشخصات فردی

نام : محمد

نام پدر: احمد

لقب: ابن ادریس، عجلی حلی

تاریخ ومحل تولد: 543ق، حله

تاریخ ومحل وفات ودفن: 598ق

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

فقیه امامی

استادان

ابوالمکارم بن زهره، عمادالدین طبری، ابن مسافرعبادی، حسین بن هبةالله بن رطبه سوراوی، عبدالله بن جعفردوریستی، راشدبن ابراهیم بحرانی، شریف شرف شاه

شاگردان

محمدبن عبدالله بن علی بن زهره، فخاربن معدموسوی، محمدبن نماحلی، احمدبن مسعوداسدی ، علی بن یحیی خیاط، علی بن ابراهیم علوی عریضی

آثارعلمی

السرائر، منتخب تبیان شیخ طوسی، رساله درتکلیف، رساله درمواسعه ومضایقه، اجوبةالمسائل

زندگی سیاسی واجتماعی

دارای شجاعت علمی دربیان دیدگاههای فقهی خوددرمقابل آراء شیخ طوسی

منابع

  • ریحانة الادب
  • دائرةالمعارف بزرگ اسلامی