پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «فتنی ، محمد طاهربن علی،910-986ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

جمال الدین محمدطاهربن علی فتنی؛ صدیقی الهندی،محمدطاهربن علی؛ فتنی الهندی،طاهربن علی