پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «فتاحی زاده ، فتحیه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

فتحیه فتاحی زاده