پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «ثعلبی نیشابوری ، احمد بن محمد ، -427ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابو اسحاق احمد بن ابراهیم ثعلبی؛ ابو اسحاق ثعلبی ، احمد بن محمد؛ احمد بن محمد بن ابراهیم الثعلبی النیسابوری؛ احمد بن محمد بن ابراهیم ثعلبی نیشابوری؛ امام ثعلبی ، احمد بن محمد؛ ثعالبی ، احمد بن محمد؛ فاضل نیشابوری ، احمد بن محمد

مشخصات فردی

نام: احمد

نام پدر: محمدبن ابراهیم

لقب وکنیه: ثعلبی، امام ثعلبی، نیشابوری، ثعالبی، ابوبکر

تاریخ ومحل وفات: حدود427ق، نیشابور

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

مفسر، محدث، فقیه، ادیب، قاری

استادان

علی بن محمدطرازی

شاگردان

واحدی

آثارعلمی

تاج العرائس، تفسیرصغیر، عرائس المجالس، الکشف والبیان (تفسیرثعلبی) ، تفسیرکبیر، ربیع المذکرین

منابع

  • ریحانةالادب
  • التمهید
  • هدیةالعارفین
  • معجم المؤلفین
  • غایةالنهایه
  • الاعلام
  • طبقات المفسرین