پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «حموی ، محمد بن اسحاق ، قرن10ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

فاضل الدین ابهری ، محمد بن اسحاق؛ محمد بن اسحاق حموی؛ محمودی ابهری ، محمد بن اسحاق