پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «آبی ، حسن بن ابیطالب ، قرن 7ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

عز الدین یوسفی ، حسن بن ابیطالب؛ فاضل آبی ، حسن بن ابیطالب؛ یوسفی آبی ، حسن بن ابیطالب