پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «بیضاوی ، عبد الله بن عمر ، - 685ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابو الخیر بیضاوی ، عبد الله بن عمر؛ فارسی شیرازی ، ناصر الدین عبد الله؛ قاضی بیضاوی ، ابوسعید عبد الله؛ ناصر الدین بیضاوی ، عبدالله بن عمر

مشخصات فردی

نام: عبدالله

نام پدر: عمر

لقب: بیضاوی، فارسی، شیرازی

تاریخ ومحل تولد: ، بیضا

تاریخ ومحل وفات ودفن: 685ق، تبریز، گورستان چرنداب

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

فقیه شافعی، متکلم اشعری، مفسر، محدث، مورخ، اصولی

استادان

پدرش عمربن محمد

شاگردان

سفرهای علمی

شیراز، تبریز

آثارعلمی

الایضاح، التهذیب والاخلاق یاتهذیب الاخلاق فی التصوف، شرح التنبیه، شرح الکافیه، شرح المصابیح، شرح المطالع، شرح المنتخب، طوالع الانوار، الغایه القصوی، لب الالباب، مطالع الانظار، منهاج الوصول، شرح المنهاج، تفسیر انوار التنزیل یاتفسیربیضاوی، نظام التواریخ، تحفه الابرار، مرصادالافهام، مصباح الارواح، منتهی المنی

زندگی سیاسی واجتماعی

قاضی الممالک فارس درحدودسال 678ق به فرمان اباقاخان، قاضی شیرازدرسال680ق

منابع

  • ریحانه الادب
  • دانشنامه جهان اسلام