پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «ابن الحاج ، محمد بن محمد ، - 737ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابو عبد الله تلمسانی ، محمد بن محمد؛ ابو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدری الفاسی المالکی؛ عبدری مالکی ، محمد بن محمد؛ فارسی تلمسانی ، محمد بن عبد ری؛ فاسی قیروانی ، ابو عبد الله محمد