پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «جوهری ، اسماعیل بن حماد ، - 393ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابو نصر جوهری؛ اسماعیل بن حماد جوهری؛ صاحب صحاح اللغه؛ فارابی ، ابونصر اسماعیل بن حماد

مشخصات فردی

نام: اسماعیل

نام پدر: حماد

لقب وکنیه: جوهری، فارابی، ابونصر

تاریخ ومحل تولد: ، فاراب

تاریخ ومحل وفات: 393ق، نیشابور

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

ادیب، لغوی

استادان

ابوعلی فارسی، ابوسعید سیرافی، اسحاق بن ابراهیم فارابی

سفرهای علمی

عراق، حجاز، مصر، شام

آثارعلمی

الصحاح، المقدمةفی النحو، عروض الورقه، بیان الاعراب

زندگی سیاسی واجتماعی

تدریس درنیشابور

منابع

  • ریحانةالادب
  • فرهنگ بزرگان
  • معجم المؤلفین