پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «حفص بن سلیمان بزاز ، 90 - 180ق» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابوعمربن ابی داودالاسدی الکوفی الغاضری،حفص بن سلیمان؛ حَـفص بن ابی داود القاری؛ غاضری کوفی ، حفص بن سلیمان؛ فاخری بزاز ، حفص بن سلیمان

مشخصات فردی

نام: حفص

نام پدر: سلیمان بن مغیره

لقب وکنیه: بزاز، حفیص، ابوعمرو

تاریخ تولد: 90ق

تاریخ وفات: 180ق

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

قاری، راوی

استادان

عاصم

سفرهای علمی

بغداد، مکه

زندگی سیاسی واجتماعی

ازاصحاب امام صادق علیه السلام، راوی قرائت عاصم، ربیب عاصم

منابع

  • معجم رجال الحدیث
  • غایةالنهایه
  • مناهل العرفان
  • النشرفی القرائات العشر