پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «فائد بن عبد الرحمن کوفی ، قرن1ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابو الورقاء العطار ، فائد بن عبدالرحمن؛ فائد بن عبد الرحمن العطار الکوفی