پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «ابراهیم ، فؤاد» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

فؤاد ابراهیم