پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «بیهقی ، علی بن زید ، 490 - 565ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابن فندق بیهقی ، علی بن زید؛ ابو الحسن علی بن زید بیهقی؛ ظهیر الدین علی بن زید البیهقی؛ علی بن ابی القاسم زید بن محمد البیهقی؛ علی بن زید البیهقی الانصاری؛ فرید خراسان ، علی بن زید