پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «کاتبی قزوینی ، علی بن عمر ، 600 - 675ق» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابو الحسن قزوینی ، علی بن عمر؛ دبیران کاتبی قزوینی؛ قزوینی ، علی بن عمر؛ نجم الدین القزوینی ، علی بن عمر؛ نجم الدین علی بن عمرقزوینی