پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «حضرت داود علیه السلام» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

داود ( ع )