پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «قیصری ، داود بن محمود ، - 751ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

داود القیصری؛ داود بن محمود قیصری؛ داود قیصری؛ شرف الدین داود بن محمود القیصری؛ علامه قیصری؛ محمد داود قیصری رومی