پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «داود رقی ، قرن2ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

داود بن کثیر بن ابی خالد الرقی