پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «طایی کوفی ، داود بن نصیر ، - 160ق» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابو سلیمان طایی ، داود بن نصیر؛ داود بن نصیر طایی