پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «انطاکی ، داود بن عمر ، - 1008ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

داود انطاکی؛ داود بن عمر الانطاکی الضریر