پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «اصفهانی ، داود بن علی ، 201- 270ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابو سلیمان اصفهانی ، داود بن علی؛ داود بن علی بن خلف الاصبهانی؛ ظاهری ، داود بن علی

مشخصات فردی

نام: داود

نام پدر: علی بن خلف

لقب: اصفهانی، ابوسلیمان فقیه اصفهانی

تاریخ ومحل تولد: 201ق، کوفه

تاریخ ومحل وفات ودفن: 270ق، بغداد، بغداد

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

فقیه ظاهری

استادان

سلیمان بن حرب، قعنبی، عمرو بن مرزوق، محمدبن بکیر عبدی، مسدد، اباثورفقیه، اسحاق بن راهویه

شاگردان

فرزندش محمد، زکریاساجی، یوسف بن یعقوب داودی، عباس بن احدمذکر

سفرهای علمی

نیشابور: محضراسحاق بن راهویه

آثارعلمی

الوصول الی معرفةالاصول، انذارواعذار، احکام القرآن

زندگی سیاسی واجتماعی

رهبرفرقه ظاهریه

منابع

  • ذکراخباراصبهان
  • تاریخ الاسلام
  • لغت نامه دهخدا