پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «بکراوی ، داود بن محبر ، -206ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابو سلیمان البصری ، داود بن المحبر؛ داود بن المحبر بن قحذم بن سلیمان بن ذکوان الطائی الثقفی