پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «داود بن حصین اموی ، 68-135ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابوسلیمان المدنی ، داود بن الحصین؛ داود بن الحصین القرشی الاموی