پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «ابو الاحوص مصری ، داود بن اسد ، قرن3ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

داود بن اسد بن اعفر المصری